Καλύψεις για κάθε πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών από αμέλεια, για τις οποίες ο ασφαλισμένος υποχρεούται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες. Δεν περιλαμβάνει αποζημιώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν με δόλο του ασφαλισμένου.