Ασφαλιστικό πρόγραμμα με εφάπαξ ή μηνιαία πρόσοδο σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανικανότητας για εργασία.