ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 679/2016 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2018

Αγαπητοί πελάτες,

Α. Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας λαμβάνει προσωπικά δεδομένα πελατών του που συνίστανται σε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας, Α.Φ.Μ. (φύλο, ηλικία, ημερομηνία γεννήσεως, Α.Μ.Κ.Α., στοιχεία ταυτότητας.

Επίσης, η εταιρία μας λαμβάνει και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν ιστορικό ατυχημάτων ή ασθενειών, ιατρικές εξετάσεις ή εκθέσεις πραγματογνωμόνων και δικαστικές αποφάσεις κάθε πελάτη ή ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της ασφαλιστικής ενημερώσεως για την υπογραφή ασφαλιστικών συμβάσεων ζημιών καθώς και για την παροχή ασφαλιστικών καλύψεων προγραμμάτων ζωής και υγείας και κάθε άλλου προϊόντος που διατίθεται από ασφαλιστικές εταιρείες και θα μπορούσε να εμπεριέχει και επενδυτικά προϊόντα.

Τέλος, η εταιρία μας τηρεί αρχείο για την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για κάθε πελάτη, καθώς και για την ασφαλιστική ικανοποίησή του. Πηγή πληροφόρησης των στοιχείων αυτών είναι είτε ο πελάτης είτε η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ο πελάτης είναι ασφαλισμένος και η οποία συνεργάζεται με την εταιρία μας. Τα στοιχεία του πελάτη διαβιβάζονται επίσης στην ασφαλιστική εταιρεία που ο πελάτης έχει ασφαλιστεί. Για την τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες δεν ευθύνεται η εταιρία μας και ο πελάτης καλείται να απευθυνθεί στην Ασφαλιστική Εταιρεία.

Β. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (ο οποίος διενεργεί και την επεξεργασία αυτή ,τηλ. 210-6202228, e-mail epic@epicinsurance.gr, δ/νση Στρατάρχου Αλ.Παπάγου 9, Ν.Ερυθραία), και σε έγχαρτο ή/και σε ηλεκτρονικό αρχείο, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας  μας, καθώς και για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι συμβατικές αυτές υποχρεώσεις συνίστανται σε:

  1. Παροχή υπηρεσιών που συνίσταται σε πάσης φύσεως ασφαλιστικές υπηρεσίες, που πεοβλέπονται από τη νομοθεσία, ιδίως για ασφαλιστικούς πράκτορες.
  2. Τήρηση αρχείου πελατών, έκδοση φορολογικών στοιχείων (π.χ. Α.Π.Υ.), όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία και τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων ελεύθερου επαγγελματία – επιτηδευματία.

Γ. Η εταιρία μας δεν έχει συμβληθεί με τρίτα πρόσωπα, με αντικείμενο συνεργασίας την εκτέλεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Επίσης, ουδείς συνεργάτης ή υπάλληλος και προστηθείς της εταιρίας έχει πρόσβαση στα τηρούμενα στα αρχεία της εταιρίας μας στοιχεία. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά δεν μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία ούτε σε οποιονδήποτε συλλογικό οργανισμό εντός και εκτός Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο οποιασδήποτε μορφής και τύπου, πλην των προσώπων και εταιρειών για τα οποία υπάρχει συμβατική υποχρέωση (π.χ. ασφαλιστική εταιρεία, κατ’ εντολή του πελάτη) ή νόμιμη υποχρέωση (π.χ. δικαστικές αρχές, και κάθε είδους ελεγκτική Αρχή και Υπηρεσία) αποκλειστικά και μόνο κατόπιν δικαστικής εντολής ή για την προάσπιση δημοσίου συμφέροντος ή για δικαστική χρήση και προς υπεράσπιση των συμφερόντων του πελάτη ή της εταιρία μας.

Δ. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε ασφαλή τοποθεσία, με επαρκή ασφάλεια (π.χ. πόρτα ασφαλείας ή/και συναγερμός), και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με κωδικό πρόσβασης και στον οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα προστασίας κατά ιών και κακόβουλων επιθέσεων από κακόβουλες ενέργειες τρίτων καθώς και με σύστημα κρυπτογράφησης των αρχείων.

Ε. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε αρχείο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη η διατήρηση στοιχείων πελατών από την σύμβαση της εταιρία μας με ασφαλιστικές εταιρείες, τη νομοθεσία και δεοντολογία που διέπει τις ασφαλιστικές πράξεις καθώς και τις φορολογικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά από μία δεκαετία από τη λήψη τους. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί μόνο σε εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας, ιδίως φορολογικής φύσεως.

ΣΤ. Η εταιρία μας σας ενημερώνει ότι έχετε δικαίωμα, απευθυνόμενοι στον ως άνω υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

  1. Να ζητήσετε οποτεδήποτε αναλυτική ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο μας.
  2. Να δηλώσετε με οποιονδήποτε τρόπο, εγγράφως οποτεδήποτε ότι αντιτίθεστε στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  3. Να δηλώσετε οποτεδήποτε ότι επιθυμείτε την διόρθωσή ή την διακοπή της περαιτέρω διαβίβασής τους.
  4. Να δηλώσετε οποτεδήποτε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (εάν η διαγραφή αυτή καθιστά αδύνατη ή παρεμποδίζει ουσιωδώς την εκτέλεση ασφαλιστικών συμβάσεων, η δήλωσή σας αυτή μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, όπως την αδυναμία συνεχίσεως της παροχής υπηρεσιών εκ μέρους μας).

Ζ. Να προβείτε σε καταγγελία σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή υφίσταται ή συσταθεί μελλοντικά για οποιαδήποτε παράβαση υποπέσει στην αντίληψή σας βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Κανονισμού 679/2016 της Ε.Ε.

Η. Η εταιρία μας τηρεί πλήρως το απόρρητο στη σχέση με τον πελάτη. Συνεπώς, η εταιρία μας δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει (εκτός εάν έχει συμβατική ή νόμιμη προς τούτο υποχρέωση) ούτε παρέχει πληροφορίες σε οποιονδήποτε για διαφημιστικούς και στατιστικούς λόγους ή προς ενημέρωση άλλων εταιρειών (πλην της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία ο πελάτης είναι ασφαλισμένος) για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Επίσης, η εταιρία μας δεν ενεργεί ούτε συμμετέχει σε προωθητικές πράξεις προϊόντων γενικά.

Θ. Η εταιρία μας δεσμεύεται συνεπώς ότι θα απόσχει κάθε γνωστοποιήσεως στοιχείων των πελατών του προς οποιονδήποτε εάν δεν λάβει την ειδική προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν η γνωστοποίηση αυτή αποτελεί συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση, όπως αναγράφεται στο Κεφάλαιο Γ του παρόντος.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ