Αποταμιευτικά προγράμματα με σκοπό την καταβολή εφάπαξ ποσού κατά τη συνταξιοδότηση ή τακτικών περιοδικών παροχών που συμπληρώνουν την παρεχόμενη από τα ασφαλιστικά ταμεία σύνταξη