Όροι Χρήσης

Η εταιρεία μας δημιούργησε τον δικτυακό τόπο  www.epicinsurance.gr  προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της και σε όλους τους χρήστες αυτής πληροφορίες για την ασφαλιστική αγορά και υπηρεσίες, σχετικά με ασφαλιστικά προϊόντα στα οποία δραστηριοποιείται, για τα οποία διαμεσολαβεί μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και πελατών, για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα και να γνωστοποιούν στοιχεία τους, προκειμένου η εταιρεία μας να τα διαβιβάζει στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.
 
Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής διέπεται από τους ακόλουθους όρους:
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται αυτήν με τη δική τους βούληση και ευθύνη. Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα για την ασφάλεια των επισκεπτών της, όμως δεν ευθύνεται για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας  αυτής ή εσφαλμένη διαβίβαση πληροφοριών, αιτήσεων ή εντολών ή για παρερμηνείες του περιεχομένου της, λάθη ή ανακρίβειες ή αποτυχία συνδέσεως λόγω βλαβών. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ή αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της σε οποιονδήποτε χρόνο, με ενδεχόμενη συνέπεια την απώλεια δεδομένων. Για το λόγο αυτό οι χρήστες της καλούνται να επαληθεύουν τηλεφωνικά την λήψη των δεδομένων που έχουν δώσει στον ιστότοπο, προς αποφυγή λαθών και καθυστερήσεων. Επίσης, οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου μας δεν έχουν το δικαίωμα παρεμβάσεων σε αυτόν και όλα τα υπάρχοντα σε αυτόν σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τα οποία είτε αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας είτε αφορούν άλλες εταιρίες οι οποίες έχουν συναινέσει εγγράφως να εμφανίζονται τα σήματα και οι λογότυποί τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
 
Οι χρήστες δεσμεύονται ότι θα αποφύγουν κάθε μορφής εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής και αναμετάδοσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας μας. Σε εναντία περίπτωση, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της.