Κάθε μορφής ζημία που δεν καλύπτεται από τα συνήθη ασφαλιστικά προγράμματα εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. Μερικά παραδείγματα είναι η ασφάλιση χρηματαποστολών, καθώς και η κλοπή περιεχομένου χρηματοκιβωτίου. Επίσης, η ασφάλιση έργων τέχνης είτε αυτά βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, γκαλερί ή ιδρύματα και παρέχει προστασία για κάθε είδους ζημία ή φθορά αυτών από κάθε πιθανή αιτία, όπως φωτιά, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες κλπ. καθώς και για απώλεια από κλοπή ή ληστεία.